Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKhảo sát - Kết quả chi tiết

  
  
Answer
  
SHAREPOINT\system
Hiện đại
172.16.0.13
Ấn tượng
192.168.18.1
Hiện đại
i:0#.w|hps2013\spadmin
Ấn tượng
i:0#.w|hps2013\spadmin
Không cần thêm chức năng gì nữa.
192.168.18.1
Rất khó gần
192.168.18.1
Dừa
i:0#.w|hps2013\spadmin
Rất khó gần
113.161.108.202
Hiện đại
113.161.108.202
không cần thêm gì nữa
113.161.108.202
Rất khó gần
TAY NINH PORTAL
Website manage: Tay Ninh​ People's Committee Office
Address: No. 136, Tran Hung Dao Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822233           Fax: (0276) 3827290
Email: toweb@tayninh.gov.vn ​